Lectio Divina wg Karmelitów

posted by: Anetia
Poprawiono: 17 listopad 2020

Instytut Duchowości Carmelitanum i Wyższe Seminarium Duchowne Karmelitów Bosych w Poznaniu
zapraszają na Sympozjum Lectio Divina

DZIEŃ I

DZIEŃ II

DZIEŃ III

Owocnego słuchania...