Być z Nim naprawdę

posted by: Beata Słoka
Poprawiono: 05 grudzień 2019

abstract 1292261 1920

 

Istnieje wielka różnica pomiędzy przekonaniem, że budujemy swoje życie na Jezusie i rzeczywistym budowaniem na Jezusie. Zdarza się, że aktywnie uczestnicząc w życiu Kościoła, słuchając mądrych konferencji na temat wiary, prowadząc mądre intelektualne dyskusje o Bogu i Biblii, nie wiemy tak naprawdę czym jest realna osobista relacja z Bogiem.

Módlmy się dziś o autenyczną więź z Bogiem. Taką budowaną przez Niego i przez nas, ale zawsze na Jego zasadach.

 

Budowanie zdrowej relacji z Bogiem. Rekolekcje w Katowicach

posted by: Beata Słoka
Poprawiono: 01 grudzień 2019

Baner mały

Ośrodek Profilaktyczno-Szkoleniowy im.ks. Franciszka Blachnickiego zaprasza na rekolekcje już adwentowo. Prowadzący Beata Słoka (psycholog) i ks. Wojciech Ignasiak. Cała ulotka do wglądu TUTAJ

 

Powstań z omdlenia

posted by: Beata Słoka
Poprawiono: 28 listopad 2019

1574964168463 img 20191128 170

Pozdrawiam z pustelni :)

Nie na znakach mamy się skupiać, ale na tym na co one wskazują.

Często myślimy i zachowujemy się tak jakby nasze obecne życie, ograniczone do tak krótkiego czasu w dziejach świata, naprawdę kończyło się definitywnie po kilkudziesięciu latach. Mówimy automatycznie: “wierzę w świętych obcowanie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny”. Jesteśmy wieczni, ale żyjemy jakbyśmy w to nie wierzyli, jakby to była nieprawda. Jednak każdy, kto wie o czym mówi w wyznaniu wiary, jest zdolny nabrać ducha i podnieść głowę. Ten kto nie wierzy w te słowa, mdleje ze strachu kiedy wali się jego porządek świata.

Módlmy się dziś dla nas o prawdziwą wiarę w nasze odkupienie.

Duc in altum – 27 listopada 2019

posted by: Łukasz i Anna Misztal
Poprawiono: 27 listopad 2019

Powyższe rozważania ukazują niezastąpioną wartość Starego Testamentu dla chrześcijan, a jednocześnie uwydatniają oryginalność lektury chrystologicznej. Kościół już w czasach apostolskich, a później w żywej Tradycji ukazywał jasno jedność planu Bożego w obydwu Testamentach za pośrednictwem typologii, która nie ma charakteru arbitralnego, lecz wpisana jest w wydarzenia opisywane przez święty tekst, a zatem odnosi się do całego Pisma. Typologia „rozpoznaje w dziełach Bożych Starego Testamentu figury tego, czego Bóg dokonał w pełni czasów w Osobie swego wcielonego Syna”. Tak więc chrześcijanie czytają Stary Testament w świetle Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał. Lektura typologiczna odsłania niewyczerpaną treść Starego Testamentu w odniesieniu do Nowego, nie należy jednak zapominać, że zachowuje on swoją wartość Objawienia, potwierdzonego przez samego naszego Pana (por. Mk 12, 29-31). Dlatego „także Nowy Testament wymaga, by był czytany w świetle Starego. Czyniła to nieustannie pierwotna katecheza chrześcijańska (por. 1 Kor 5, 6-8; 10, 1-11)”. Z tego względu ojcowie synodalni stwierdzili, że „żydowskie rozumienie Biblii może pomóc w rozumieniu i badaniu Pism przez chrześcijan”.

„Nowy Testament jest ukryty w Starym, natomiast Stary znajduje wyjaśnienie w Nowym” – tak mówił o tym z przenikliwą mądrością św. Augustyn. Jest więc ważne, aby zarówno w duszpasterstwie, jak i w kręgach akademickich ukazywać właściwie głęboką relację między dwoma Testamentami, przypominając za św. Grzegorzem, że „to, co Stary Testament obiecał, Nowy Testament ukazał; co tamten głosi skrycie, ten wyznaje otwarcie jako już obecne. Dlatego Stary Testament jest proroctwem Nowego Testamentu; a najlepszym komentarzem do Starego Testamentu jest Nowy Testament”.

Adhortacja Apostolska Ojca Świętego BENEDYKTA XVI – VERBUM DOMINI – O Słowie Bożym w życiu i misji Kościoła; nr 41.

Błogosławione ruiny

posted by: Beata Słoka
Poprawiono: 21 listopad 2019

kura

....i nie zostawią w tobie kamienia na kamieniu....

Tak często spotykam się z ludźmi, którym wszystko w życiu się zawaliło. Kiedy analizujemy razem fakty i zdarzenia, zazwyczaj okazuje się, że nie było to budowane na właściwym fundamencie. Budujemy więc: na sobie, żonie, mężu, dzieciach, rozwoju zawodowym, tytułach naukowych, dbaniu o zdrowie, zasobach materialnych... Wydaje się nam, że ta konstrukcja konstrukcja jest stabilna, a nawet wieczna, bo przecież tyle starań, tyle dobrej woli... A Jezus ciągle nawiedza próbując na wszelkie sposoby przekonać, żeby pójść za Nim, przyjąć Jego porządek, jego wersję, Jego jako fundament. Zanim (ratując nas przed nami samymi) w końcu pozwoli, żeby zawaliły się nasze iluzje, płacze nad naszą pychą.

I dalej widać w ludzkich historiach, że kiedy wszystko się wali, jest to paradoksalnie czas wielkiego miłosierdzia, ogromnej szansy. Zobaczenia własnych błędów, własnej głupoty, braku szacunku do samych siebie jako do Dzieci Bożych. Można zacząć budować od nowa, tym razem z Jezusem. Czas klęski staje się czasem błogosławionym.

Módlmy się dziś za wszystkie osoby przeżywające obecnie głęboki kryzys, a więc zawalenie się ich dotychczasowego porządku świata. Niech to doświadczenie, poprzez otwarcie się na Bożą interwencję i przyjęcie Bożych warunków, stanie się dla nich czasem intensywnego rozwoju, nie tylko duchowego, ale we wszystkich sferach życia.

Słowo o Słowie - Olga i Tomek

posted by: Januchta Paweł
Poprawiono: 17 listopad 2019

Kolejny komentarz do niedzielnej Ewangelii od grupy małżeńskiej, tym razem nagrany przez Olgę i Tomka!

Dla chętnych link do pobrania wersji audio: LINK

Przyjaciele Boga...

posted by: Beata Słoka
Poprawiono: 14 listopad 2019

IMG 20191114 120517

Módlmy się dziś o otwarcie dla nas na dar Bożej mądrości, żebyśmy stawali się przyjaciółmi Boga. A jeśli potrzeba, także poprzez swoje życie prorokami dla tych, którzy Boga poszukują. 

 

Duc in altum - 26 października 2019

posted by: Łukasz i Anna Misztal
Poprawiono: 26 październik 2019

 Grzech jako niesłuchanie słowa Bożego

Słowo Boże nieuchronnie ujawnia również dramatyczną możliwość, że człowiek w swej wolności nie nawiąże tego dialogu Przymierza z Bogiem, do którego zostaliśmy stworzeni. Słowo Boże mówi bowiem również o grzechu tkwiącym w sercu człowieka. Bardzo często, zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie, spotykamy opis grzechu jako niesłuchanie słowa, jako zerwanie Przymierza, a więc jako zamknięcie się na Boga, zapraszającego do komunii z Nim. Pismo święte istotnie pokazuje nam, że grzech człowieka jest zasadniczo nieposłuszeństwem i „niesłuchaniem ». Właśnie radykalne posłuszeństwo Jezusa aż do śmierci krzyżowej (por. Flp 2, 8) odsłania do głębi ten grzech. Dzięki Jego posłuszeństwu wypełnia się Nowe Przymierze między Bogiem i człowiekiem oraz jest nam dana możliwość pojednania. Jezus został bowiem posłany przez Ojca jako ofiara przebłagalna za nasze grzechy i za grzechy całego świata (por. 1 J 2, 2; 4, 10; Hbr 7, 27). Tak zostaje nam miłosiernie ofiarowana możliwość odkupienia i początek nowego życia w Chrystusie. Dlatego ważne jest, by wierni potrafi li rozpoznawać korzeń grzechu w niesłuchaniu słowa Pańskiego i przyjmować w Jezusie, Słowie Bożym, przebaczenie, otwierające nas na zbawienie.

 

 Adhortacja Apostolska Ojca Świętego BENEDYKTA XVI – VERBUM DOMINI – O Słowie Bożym w życiu i misji Kościoła; nr 26.

Duc in altum - 25 października 2019

posted by: Łukasz i Anna Misztal
Poprawiono: 25 październik 2019

Słowo Boże i wiara

„Bogu objawiającemu należy się „posłuszeństwo wiary” (por. Rz 1, 5; 16, 26; 2 Kor 10, 5-6). Przez nie człowiek w sposób wolny całkowicie powierza się Bogu, ofiarowując „Bogu objawiającemu pełne poddanie umysłu i woli” oraz ochotnie przyjmując udzielone przez Niego Objawienie”. W tych słowach Konstytucja dogmatyczna Dei verbum opisała dokładnie postawę człowieka wobec Boga. Właściwą odpowiedzią, jaką człowiek daje Bogu, który mówi, jest wiara. Staje się tu jasne, że „aby przyjąć Objawienie, człowiek musi otworzyć umysł i serce na działanie Ducha Świętego, który pozwala mu pojąć słowo Boże obecne w świętych Pismach”. Istotnie, dzięki głoszeniu słowa Bożego rodzi się wiara, z którą całym sercem przyjmujemy objawioną nam prawdę i powierzamy całych siebie Chrystusowi: „wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa” (Rz 10, 17). Całe dzieje zbawienia pokazują nam stopniowo ten ścisły związek między słowem Bożym i wiarą, który urzeczywistnia się w spotkaniu z Chrystusem. Dzięki Niemu bowiem wiara przybiera kształt spotkania z Osobą, której powierzamy własne życie. Jezus Chrystus jest dziś nadal obecny w historii w swoim ciele, którym jest Kościół, dlatego akt naszej wiary jest zarazem aktem osobistym i kościelnym.

Adhortacja Apostolska Ojca Świętego BENEDYKTA XVI – VERBUM DOMINI – O Słowie Bożym w życiu i misji Kościoła; nr 25.